Historie a současnost 2018-04-10T08:24:41+02:00

Historie a současnost semčicského zemědělství

Lokalita Semčice byla osídlena a zemědělsky využívána od pradávna, což mimo jiné dokládají i archeologické nálezy z přelomu letopočtů. První písemné zmínky pochází z roku 1297, kdy se v Semčicích připomínají 2 dvory (tvrze) vladycké. Na nich se vystřídalo mnoho majitelů. Poslednímu z českých pánů – Janu Přechu Třemezskému byl tento majetek pro účast ve vzpouře proti Ferdinandovi Habsburskému v roce 1623 zkonfiskován.

Poté Semčice, jakož i celé Dobrovicko postupně ovládali Valdštejnové, Fürstenberkové a od roku 1809 zde nastupuje rod Thurn-Taxisů.
Po 1. světové válce dochází na semčickém “velkostatku“ k prudkému rozvoji –pro polní práce je již používán traktor.

Po elektrifikaci koncem dvacátých let se postupně zavádějí elektromotory pro pohon mlátiček a řezaček. Od 30. let se v kravíně používalo „strojní dojení“ od firmy Manesman a pro orbu cukrovky hlubokou až 40 cm se využívalo parních oraček.

Původní účelové hospodářství obdělávalo kolem 430 ha půdy položené převážně v řepařské oblasti a po privatizaci se přibraly do pronájmu i půdy od okolních majitelů a dnes podnik hospodaří na 1500 ha půdy v Semčicích a okolí. Složení půdy je velmi pestré, od lehkých písčitých půd až po velmi těžké. Z půdních typů převládá hnědozem a degradovaná černozem. V rostlinné výrobě jsou hlavní tržní plodiny cukrovka, pšenice potravinářská, řepka a sladovnický ječmen.

Statek od roku 1995 prošel mnoha změnami. Protože dnešní zemědělství je více intenzivní než dříve, bylo především třeba od základu zmodernizovat techniku. Dnes podnik používá traktory převážně značky Case a John Deere, dále je využíván samochodný postřikovač Berthoud a kombajny značky Claas. Zpracování půdy a setí je prováděno technikou od firmy Horsch, Farmet a Simba. Setí a sklizeň cukrovky i kukuřice je zajišťováno podniky služeb. V roce 2011 Ing. Heřmanského začal budovat novou posklizňovou linku o celkové kapacitě 5000 t.

Statek se také zaměřuje na chov skotu. V rámci modernizace bylo třeba vyhovět novým požadavkům a areál živočišné výroby byl zrekonstruován z vazného ustájení na volné. Původní stádo bylo prodáno, vsadilo se na chov mléčného holštýnského skotu, a proto v roce 1996 bylo ve Francii zakoupeno 180 březích jalovic. Nyní je v Semčicích chováno v uzavřeném obratu stáda kolem 500 kusů, z toho je asi 230 krav.

V roce 2014 se Ing. Josef Heřmanský založil novou firmu Zemědělskou výrobu Heřmanský s.r.o., na kterou začal převádět zemědělskou činnost, aby připravil podnik na převod na další generaci. Podnik v roce 2015 dále rozšířil kapacity posklizňové linky na celkových 10000 tun komodit. V roce 2016 začali přípravy na rekonstrukci areálu chovu holštýnské skotu, ovšem tam bude mít důležitou úlohu směřování Společné zemědělské politiky.

Politické poměry po roce 1948 vedly v celé naší zemi ke vzniku jednotných zemědělských družstev a tak i v Semčicích v roce 1953 bylo založeno JZD. Družstvo si vedlo poměrně dobře a v okrese se řadilo k těm nejlepším. V roce 1960, pod tlakem tehdejších správních orgánů, JZD Semčice ukončilo samostatnou činnost a bylo zřízeno účelové hospodářství při Výzkumném šlechtitelském ústavu řepařském. Brzy poté došlo k nové výstavbě areálu živočišné výroby, čímž skončil chov dobytka v mnoha chlévech ve středu obce.
Po roce 1989 nastal překotný vývoj událostí. Rodina Heřmanských se poté rozhodla, že naváže na svou tradici, která pochází již z roku 1654, kdy se v Semčicích připomíná sedlák a rychtář Dobiáš Heřmanský. Následovalo odkoupení restitučních nároků oprávněných osob po zaniklém JZD Semčice a poté mohla v roce 1995 proběhnout privatizace zbylého majetku účelového hospodářství (odkoupení zásob, živého a mrtvého inventáře).